به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره سی و یک

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره۳۱، تاریخ ۱۴/۰۵/۲۵۶۸

طبقه بندی : مهم

موضوع : انقلاب مشروطه

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

در آنروز، کشور ِ در خواب فرو رفتهء ایران، از خواب ِ آلودهء استعمار و استثمار بیدار شد و اساس ِ مشروطیتی را که محصول ِ بیداری ِ افکار ِ رادمردان ِ از جان گذشته و ملتِ بزرگ ِ ایران بود، ریخت .

امروز ۱۰۳ سال از صدور ِ فرمان ِ مشروطیت و آغاز ِ کار ِ اولین مجلس ِ شورای ملی که در کاخ ِ گلستان گشایش یافت، میگذرد .

در آنروز بود که ۵۱ اصل ِ قانون ِ اساسی ِ مشروطیت به تصویب و سپس به امضای مظفرالدین شاه رسید و یکسال پس از آن نیز، مهمترین بخش ِ اصول و قوانین ِ مشروطیت، مشتمل بر ۱۰۷ اصل، تدوین و بر ۵۱ اصل ِ قانون ِ اساسی افزون گردید و بدینگونه اساس ِ مشروطیت تحکیم و حقوق ِ ملت تضمین و قوای سه گانهء مملکتی تفکیک گردیدند، که این گامها، عواملِ پیشرَوی بسوی ایرانی نوین بودند .

مظفرالدین شاه، فرمان ِ مشروطیت را در ۱۴ مرداد ِ ۱۲۸۵ امضا نمود و مجلس ِ اول نیز در تاریخ ِ ۱۴ مهر ماه ِ ۱۲۸۵ در تهران گشایش یافت .

در طولِ زمان، در مسیر ِ این گام ِ بزرگ، که سمبل و نماد ِ آن مجلسِ شورای ملی بود، سه وقفه ایجاد گردید ؛

- ۱) دو سال پس از تشکیل ِ مجلس ِ شورای ملی، در تاریخ ِ ۲ تیر ماه ِ ۱۲۸۷، مجلس در زمان ِ محمد علی شاه، توسط ِ لیاخوف ِ روسی به توپ بسته شد و عدهء زیادی از آزادیخواهان و مردم کشته شدند ، ولی چون انقلاب ِ مشروطیت یک حرکت ِ فرمایشی نبود، بلکه خواسته ای بود ملی و برگرفته از آمالهای مردمی، ملت در سراسر ِ شهرهای ایران به حمایت از مشروطیت برخواسته، که به بازگشایی ِ دوباره مجلس ِ شورای ملی، در تاریخ ِ ۲۵ آبان ِ ۱۲۸۸ انجامید ؛

- ۲) محمد مصدق نیز در دورانِ نخست وزیرش، با فرمانِ انحلال ِ مجلس، دومین وقفه را ایجاد نمود، که اینبار نیز خواست و ارادهء ملت، منجر به گشایش ِ دوبارهء مجلس ِ شورای ملی گردید ؛

- ۳) سومین و یا شاید بتوان گفت سیاه ترین وقفه نیز در دوران ِ حکومت ِ ننگین ِ جمهوری ِ اسلامی رخ داد، که مجلس ِ شورای ملی را منحل و جایگزین ِ آن، مجلسِ ضد ِ ملی ِ شورای اسلامی را کردند که طولانی ترین ِ آن نیز میباشد .

ملت ِ امروزِ ایران، فرزندان ِ همان غیور مردان ِ مشروطیتند و اینبار نیز این لکهء ننگ را از دامان ِ میهن برخواهند کند .

در پایان با گرامیداشتِ انقلاب ِ مشروطیت بعنوانِ آغازین نقطهء دموکراسی در ایران ِ معاصر، که شوربختانه امروز با حکومت ِ مشروعهء دینی جایگزین شده، اطمینان میدهیم که در بازگشت ِ آزادی و مشروطیت ِ ملی، کوشا خواهیم بود .

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

از سوی ” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاهِ دوم ”

fax : +1.818.4747474 ,

followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.org

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها