به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

۱۶ دی

جلسه عمومی پالتاک ۵ ژانویه ۲۰۱۲ برابر با ۱۶ دی ماه ۲۵۷۱ شاهنشاهی

 با درود بدینوسیله از همهء هم میهنان دعوت بعمل می آید تا در جلسهء عمومیِ ” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم ” شرکت فرمایید . این جلسه از طریق رادیو ندای پادشاهی ایران و دیگر تارنماهائی که در زیر نامبرده شده است بصورت زنده در سراسر جهان پخش خواهد […]

ادامه مطلب را بخوانید »

فهرست جدیدترین نوشتارها

 1. دیدگاه‌ها خاموش دی ۱۶, ۱۳۹۱ بیانیه شماره یکصد و بیست و هشت ارسال توسط تازه ها
 2. دیدگاه‌ها خاموش بهمن ۱۵, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک ۶ فوریه ۲۰۱۰ برابر با ۱۷ بهمن ۲۵۶۸ شاهنشاهی ارسال توسط تازه ها
 3. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک شنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۰ برابر با ۲۶ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی ارسال توسط تازه ها
 4. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و هفت ارسال توسط بیانیه ها
 5. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و شش ارسال توسط بیانیه ها
 6. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و پنج ارسال توسط بیانیه ها
 7. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و چهار ارسال توسط بیانیه ها
 8. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و سه ارسال توسط بیانیه ها
 9. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و دو ارسال توسط بیانیه ها
 10. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل و یک ارسال توسط بیانیه ها
 11. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره چهل ارسال توسط بیانیه ها
 12. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و نه ارسال توسط بیانیه ها
 13. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و هشت ارسال توسط بیانیه ها
 14. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و هفت ارسال توسط بیانیه ها
 15. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و شش ارسال توسط بیانیه ها
 16. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و پنج ارسال توسط بیانیه ها
 17. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و چهار ارسال توسط بیانیه ها
 18. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و سه ارسال توسط بیانیه ها
 19. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و دو ارسال توسط بیانیه ها
 20. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۴, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و یک ارسال توسط بیانیه ها


ابر برچسب ها