به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

درباره ما


جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

پیشگفتار

زیربنای تفکرات و باورهای این جنبش، بر حسب پاره ای اعتقادات، اندک اندک، به گونهء خودجوش و با رعایتِ اعتقاداتِ مشترکِ سیاسیِ منفردینِ سرشناس و گروهها و سازمانهای سیاسیِ معتقد به نظامِ پادشاهی شکل گرفته است.

این جنبش، رسیدن به آرمانهای ملی را فقط اتحادِ میانِ نیروهای اصیل و میهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نیز به دفعات با ارسالِ پیامِ امروز فقط اتحاد اعلام فرموده اند، دانسته و بر این اساس شکل گرفته و پذیرای پیوندِ همگیِ ایرانیانِ نیکو سرشت و میهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنین تمامیِ گروههای سیاسی باورمند به این آرمانها میباشد .

زیربنای اعتقاداتی

زیربنا و ریشهء باورهای پیروانِ این جنبش، چیزی نیست بجز آنچه همهء جهانیانِ آزادمنش نیز به آن اعتقاد دارند :

  • منشورِ جهانیِ حقوقِ بشر که عصارهء آن از فرمان افتخارآمیز کورش بزرگ بنیانگذار شاهنشاهی ایران والاترین و ارزشمندترین بیشینه تمدن و فرهنگ بشری گرفته شده .

  • آخرین اراده تاریخی ِ محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر.

اهداف و آرمانها

اهدافِ این جنبش در ۵ اصل که موردِ توافقِ همگان میباشد، خلاصه میگردد که البته رسیدن به این اهداف از مسیری مشخص برخوردار است :

۱) استقرارِ آزادی در میهن ،

۲) حفظِ تمامیتِ ارضیِ میهن و یکپارچگیِ ملت ،

۳) تحققِ آخرین ارادهء شاهنشاهِ آریامهر ،

۴) تداومِ نظامِ شاهنشاهی در ایران ،

۵) دوباره به اهتزاز درآوردنِ پرچمِ سه رنگِ شیر و خورشید نشان در ایران .

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی

رضاشاه دوم

اصولِ اعتقاداتی ( اساسنامهء ملی )

آرمانها و باورهای این جنبش، فقط مختص به دورانِ قبل از سرنگونی نمیباشد، بلکه همانگونه که اشاره شد، هدف استقرارِ آزادی در ایران بوده که البته یکی از لازمه های آن سرنگونی نظامِ غاصبِ جمهوریِ اسلامی میباشد، ازینرو اساسنامهء جنبش اشاره به آرمانها و اصولی میکند که رعایت و اجرای آنها پس از سرنگونی، ضامنِ استقرارِ آزادی و حفظِ امنیت در ایرانِ فردا خواهند بود و از هرج و مرجی که پس از هر سرنگونی ممکن است پدید آید کاسته و همچنین از چپاولِ قدرت توسطِ فرصت طلبان جلوگیری میکند .

دلیلِ نیاز به چنین اساسنامهء موقت و از پیش تعیین شده ای، اینست که عدمِ داشتنِ یک برنامهء اصولی برای دورانِ پس از سرنگونی، خطرِ تجزیه و اختناقِ دوباره توسطِ فرصت طلبان را فراهم میکند .

این اساسنامه بر پایه سلسله اصول و اهداف اعتقاداتی، که مبنای آنها: استقرارِ آزادی در میهن، حفظ تمامیت ارضیِ میهن و یکپارچگیِ ملت، تحققِ آخرین ارادهء شاهنشاهِ آریامهر، استقرارِ نظامِ شاهنشاهی در ایران و دوباره به اهتزاز درآوردنِ پرچمِ سه رنگِ شیر و خورشید نشان در ایران آزادِ فردا میباشند، تدوین گشته و اصول آن فهرست وار به شرح زیر میباشند:

۱) جداییِ کاملِ دین از سیاست ،

۲) تدوین و حاکمیتِ قانون ،

۳) شیوهء قانونگزاری ،

۴) انتخابِ آزاد ،

۵) حقوقِ مردم و رعایتِ قانون ،

۶) برابری افراد ،

۷) حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و محدودیتها و ممنوعیتهای قانونی ،

۸ ) عدمِ وابستگیهای گروهیِ مسئولانِ ارشدِ مملکتی ،

۹) رفعِ نیازهای اجتماعی ،

۱۰) رفعِ ناهنجاریهای زیست محیطی ،

۱۱) کنترلِ اصولیِ تراکم جمعیت ،

۱۲) اقتصادِ سالمِ سرمایه داری ،

۱۳) ملیتِ ایرانی ،

۱۴) سیاستِ خارجی ،

۱۵) زبانِ رسمیِ ایران ،

۱۶) استقرارِ نظامِ شاهنشاهی .

== لازم به اشاره میباشد که تمامیِ جزئیات و اهداف و اساسنامهء این جنبش ، پس از گفتگوهای فراوان و در پیِ همکاری فعالانِ میهن پرست و فرهیختگانِ سیاسی تهیه ، و همچنین در آن سعی در توجه به تمامیِ حساسیتها و ظرافتهای سیاسی نیز گردیده است .

همچنین اعلام میداریم که هرگونه تغییرِ مثبتی، چه با افزودنِ مکملها و یا چه با حذفِ برخی از بندها، پس از رسیدگیِ پیشنهادهای جدید از سوی شورای مرکزیِ این جنبش، امکان پذیر بوده، چون معتقدیم که هیچ قانون و یا دستورالعملی هیچگاه نمیتواند به ثبتِ دائم برسد، بلکه باید همیشه خود را با نیازها و موقعیتهای جدیدِ اجتماعی و سیاسی وفق دهد، همانگونه که حتی قانونهای اساسی کشورها نیز هر چندگاهی با مکملهای جدید، خود را با موقعیتهای جدید وفق میدهند . ==

همچنین نکاتِ ذکر شده در فوق، خلاصه و چکیده ای از اهداف و آرمانها و اساسنامهء جنبش، جهتِ در اختیار گذاشتنِ مردم و آشنایی با این جنبش میباشد و هر بند و بخشِ آن دارای توضیخاتِ مفصل بوده که به نکته به نکتهء آن در مدارکِ جنبش اشاره شده است که در صورتِ نیاز در اختیار اذهانِ عمومی گذاشته خواهد شد .

====================================================


جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

سازماندهی تشکیلاتی ( ارکان سازمانی )

۱) هیئتِ موسس

۲) دبیر کل- یا ( شورایعالی ۳ نفره }

۳) شورای مرکزی

۴) دفتر سیاسی مرکزی

۵) مشاورین

۶) واحدهای کاری و دفاترِ هماهنگی

۷) عضویت

۱) هیئت موسس: میهن پرستانی که با درکِ نیازِ اتحادِ نیروهای اصیل و آزاده جهتِ مبارزه تا استقرارِ کاملِ آزادی و دگر آرمانها و اهدافِ ملی، ایجادِ چنین تشکلی را ممکن ساختند .

۲) دبیر کل ( شورایعالی) : در صورتِ عدمِ توافق برای انتخابِ یک مدیر بعنوانِ دبیرکل، گروهی ۳ نفره تحتِ عنوانِ شورایعالی، با انتخاب و تأیید اکثریتِ شورای مرکزی برگزیده شده و سمت مدیریت شورای مرکزی و نهایتاً این جنبش را دردست داشته و بالاترین مقام و نماینده جنبش بوده و وظیفهء نظارت و هدایت و تعریف و انطباقِ مصوبات بر اساس مرامنامه و جلوگیری از تغییر اهداف این تشکیلات و خدشه دار شدنِ آنرا بعهده دارد.

دبیر کل( شورایعالی) برای مدت ۶ ماه انتخاب گردیده و در پایان این دوره ، هر کدام از اعضای شورای مرکزی ، حق نماینده شدن برای این مسئولیت را دارا میباشند.

انتخابِ مجددِ یک دبیر کل یا اعضای شورایعالی در دوره های بعدی نیز درصورتِ رأیِ اکثریتِ شورای مرکزی بلا مانع میباشد.

دبیر کل و یا هر یک از اعضای شورای مرکزی میبایست، درخواست نمایندگی خود برای این سِمت را حداقل ۱۰ روز قبل از پایان دوره ارائه دهند .

هر عضو رسمی و فعال ( به غیر از اعضای شورای مرکزی ) نیز ، میتواند درخواست نمایندگی برای مسئولیتهای ارشد و حتی دبیر کلی داشته، که در اینصورت میبایست درخواست خود را حداقل ۳۰ روز قبل از پایان دوره، به شورای مرکزی جهت رسیدگی ارائه دهد.

در صورت استعفای دبیر کل ، در طول دوران مسئولیتش، با تشکیل جلسه ای فوری ( حداکثر یک ماه )، شخصی دیگر برگزیده خواهد شد و تا آنزمان دبیر کل ، موظف به ادامه مسئولیتهای محوله میباشد و یا اینکه ( در حالتهای استثنایی : فوت ، …. ) این مسئولیت بطور موقت، بر عهده یکی از دو معاونین خواهد بود .

۳) شورای مرکزی : تعدادِ اعضای شورای مرکزی ۱۵ نفر میباشد.

وظیفه شورای مرکزی، که دبیر کل( شورایعالی) نیز عضو آن میباشد، یافتن طرحها و راه حلهای گوناگون در چارچوب آرمانها و اساسنامهء جنبش و ارائه و عنوان آنها در جلسات برای به تصویب رسیدن با رأی اکثریت اعضای شورای مرکزی میباشد.

شورای مرکزی وظایف دیگری علاوه بر ، مشاورت در زمینه های مختلف با دبیر کل، را نیز دارد که هر گروه از این وظایف اجرایی در بخشی مخصوص و به سرپرستی یکی از اعضای شورای مرکزی اداره میشوند :

۴ دفتر سیاسی - وظایف اداری و ارتباطاتی را بر عهده دارد.

۵) مشاورین : علاوه بر مشاورین درون گروهی، امکان مشاورت با افراد برجسته سیاسی و اجتماعی که به میهن دوستی و نیکو کاری نیز شهرت دارند ولی از اعضای رسمی نیز نمیباشند، در زمینه های مختلف، هیچگونه مانعی نداشته، که در این صورت نظرات آنان در شورای مرکزی مطرح گردیده و گفتگو خواهد شد.

۶) واحدهای کاری و دفاترِ هماهنگی : همچنین سیستمِ تشکیلاتِی جنبش، دارای بخشهای متفاوت از جمله: واحدِ امور مالی، واحدِ سیاسی، واحدِ اجرایی، واحدِ روابطِ عمومی و رسانه ها و و دفاترِ هماهنگیِ منطقه ای ( قاره ای، کشوری و شهری ) بوده که هر کدام از وظایفِ خود برخوردار و زیرِ نظرِ شورای مرکزی فعالیت دارند .

واحدِ امور مالی، وظیفه در یافتن منابع مالی از طرق مختلف از قبیل کمکهای مردمی، جمع آوری حق عضویتها و …. و همچنین رسیدگی و کنترل مخارج

واحدِ سیاسی، وظیفه در مطالعه و تحلیلهای سیاسی مختلف و همچنین آموزش سیاسی افراد و اعضا، در چارچوب مبانی اعتقاداتی جنبش را دارد.

واحدِ عملیاتی، وظیفه در به تحقق رساندن و به اجرا گذاشتن، تصمیماتِ دبیرکل و شورای مرکزی را دارد؛ چند نمونه از این وظایف، صدور و پخش اعلامیه ها، برنامه ریزیهای مورد نیاز و اجرایی، برای برگزاری تظاهرات و میتینگها، تهیه پلاتکاردها ، رسیدگی و پذیرش اعضای جدید در هر یک از کشورهای دنیا که هم میهنان ایرانی زندگی میکنند، امکان تشکیل بازوهای اجرایی در برون مرز و ستادها( یا هسته های مقاومت) در درون مرز، زیر نظر مستقیمِ شورای مرکزی،برای جلوگیری از عدم رعایت آرمانهای اعتقاداتی، میباشد ، همچنین مطلع ساختن اعضا از بخشنامه ها و دستورالعملهای جدید، تدوین گزارشها و اطلاعیه های شورای مرکزی، و اعلام شکل نهایی به دبیرخانه، جهت ارائه به اذهان عمومی و …. بسیاری دیگر .

واحدِ روابطِ عمومی و رسانه ها، مسئولیتِ ایجادِ ارتباط با رسانه های عمومیِ ملی و بین المللی و همچنین ایجادِ ارتباط از طرقِ دیگر ( اینترنتی، نامه نگاری … ) با ایرانیان در درون و برون مرز را دارا میباشد .

دفاتر هماهنگی ، جهت کارآییِ بیشتر، دفاترِ هماهنگیِ منطقه ای ( آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه )که سرپرستیِ هر یک از این دفاتر بعهدهء یکی از اعضای شورای مرکزی که در آن منطقه فعالیت دارد، ضروری میباشد .

۷ ) عضویت :

شرایطِ عضویت :

الف)- متقاضیان عضویت باید باورمند به تمام اصول قید شده در مرامنامه و اساسنامهء جنبش بوده و خود را ملزم به

همکاری و فعالیت مثمر ثمر بدانند.

ب)اعضای سازمانهای دیگر به طور انفرادی با حفظ مواضع سازمانی خود اما با اعتقاد به بند الف شرایط عضویت این اساسنامه میتوانند به این جنبش ملحق گشته و تنها حق یک رای را در بخش فعالیت منطقه ای خود دارا میباشند.

پ)عضویت اعضا باید به تصویب ستاد هماهنگی کشوری خود برسد.

ت)پرداخت حق عضویت که شرایط آنرا در آینده ، شورای مرکزی تعیین و ابلاغ مینماید.

ث)هر عضوی آزادانه میتواند نسبت به انصراف از عضویت خود تصمیم گرفته و از جنبش جدا گردد.

ج)جنبش حق لغوِ عضویت اعضای متخطی را برای خود محفوظ میدارد.

چ)عزل و اخراج اعضا با تصویب شورای مرکزی میباشد

ح)شکایات از اعضای درون جنبش مستقیما به شورای مرکزی اعلام میگردد.

خ)هیچ عضوی حق وکالت به دیگر اعضا را جهت نیابت در رای گیری و انتخابات ِ درون جنبشی را نداشته و برای رای گیری خود اعضا باید حضور داشته باشند.

د)در مورد حضور میهمانان در جلسات جنبش اعضا با اطلاع قبلی ستاد هماهنگی شهری میتوانند با معرفی میهمان مورد نظر مبادرت به دعوت نمایند

ذ)بعد از حضور میهمان وآشنایی با مواضع جنبش و قبول آن با موافقت ستاد هماهنگی شهری، ایشان میتوانند بعضویت جنبش درآیند.

ر)بر عهده و مسئولیت همه اعضا میباشد که اسرار این جنبش را حفظ نموده و برای بیشبرد اهداف جنبش کوشا باشند.

در خواست عضویت

بنام ایران

با آگاهی کامل از اعتقادات و افکار و اهداف سیاسیِ جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم و با سوگند به میهن و ملت و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و همیشه سرافراز ایران، در راه اهداف و اعتقادات و آرمانهای ملی، برای اسقرار آزادی، از هیچگونه فداکاری دریغ نخواهم داشت.

نام :

نام خانوادگی :

تاریخ و محل تولد :

شماره شناسنامه یا گذرنامه :

موقعیت تأهل : مجرد ……… متأهل ………….

میزان تحصیلات:

اگر تا کنون عضو یک گروهِ سیاسی بوده و یا میباشید ؟ ( لطفاً توضیحات لازم دهید )

کشور محل اقامت کنونی:

آدرس و شماره تلفن، فکس و …. :

چنانچه توضیحات خاص دیگری دارید:……………………………………………………………..

در صورت پذیرش درخواست نامه و عضویت اینجانب، تقبل به پرداخت حق عضویت ماهیانه نموده، و همچنین در راه اهداف و آرمانها، از هرگونه کمک و حمایتهای دیگر، در حد توانایی و مقدور دریغی نخواهم داشت.

تاریخ ……………………………. امضاء ………………………..

=============================================================ابر برچسب ها