به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

پیوند با ما

شرایطِ عضویت :

الف)- متقاضیان عضویت باید باورمند به تمام اصول قید شده در مرامنامه و اساسنامهء جنبش بوده و خود را ملزم به

همکاری و فعالیت مثمر ثمر بدانند.

ب)اعضای سازمانهای دیگر به طور انفرادی با حفظ مواضع سازمانی خود اما با اعتقاد به بند الف شرایط عضویت این اساسنامه میتوانند به این جنبش ملحق گشته و تنها حق یک رای را در بخش فعالیت منطقه ای خود دارا میباشند.

پ)عضویت اعضا باید به تصویب ستاد هماهنگی کشوری خود برسد.

ت)پرداخت حق عضویت که شرایط آنرا در آینده ، شورای مرکزی تعیین و ابلاغ مینماید.

ث)هر عضوی آزادانه میتواند نسبت به انصراف از عضویت خود تصمیم گرفته و از جنبش جدا گردد.

ج)جنبش حق لغوِ عضویت اعضای متخطی را برای خود محفوظ میدارد.

چ)عزل و اخراج اعضا با تصویب شورای مرکزی میباشد

ح)شکایات از اعضای درون جنبش مستقیما به شورای مرکزی اعلام میگردد.

خ)هیچ عضوی حق وکالت به دیگر اعضا را جهت نیابت در رای گیری و انتخابات ِ درون جنبشی را نداشته و برای رای گیری خود اعضا باید حضور داشته باشند.

د)در مورد حضور میهمانان در جلسات جنبش اعضا با اطلاع قبلی ستاد هماهنگی شهری میتوانند با معرفی میهمان مورد نظر مبادرت به دعوت نمایند

ذ)بعد از حضور میهمان وآشنایی با مواضع جنبش و قبول آن با موافقت ستاد هماهنگی شهری، ایشان میتوانند بعضویت جنبش درآیند.

ر)بر عهده و مسئولیت همه اعضا میباشد که اسرار این جنبش را حفظ نموده و برای بیشبرد اهداف جنبش کوشا باشند.

در خواست عضویت

بنام ایران

با آگاهی کامل از اعتقادات و افکار و اهداف سیاسیِ جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم و با سوگند به میهن و ملت و پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان و همیشه سرافراز ایران، در راه اهداف و اعتقادات و آرمانهای ملی، برای اسقرار آزادی، از هیچگونه فداکاری دریغ نخواهم داشت.

نام :

نام خانوادگی :

تاریخ و محل تولد :

شماره شناسنامه یا گذرنامه :

موقعیت تأهل : مجرد ……… متأهل ………….

میزان تحصیلات:

اگر تا کنون عضو یک گروهِ سیاسی بوده و یا میباشید ؟ ( لطفاً توضیحات لازم دهید )

کشور محل اقامت کنونی:

آدرس و شماره تلفن، فکس و …. :

چنانچه توضیحات خاص دیگری دارید:……………………………………………………………..

در صورت پذیرش درخواست نامه و عضویت اینجانب، تقبل به پرداخت حق عضویت ماهیانه نموده، و همچنین در راه اهداف و آرمانها، از هرگونه کمک و حمایتهای دیگر، در حد توانایی و مقدور دریغی نخواهم داشت.

تاریخ ……………………………. امضاء ………………………..

=============================================================ابر برچسب ها