به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه ها

  1. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و هشت Posted in بیانیه ها
  2. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و هفت Posted in بیانیه ها
  3. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و شش Posted in بیانیه ها
  4. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و پنج Posted in بیانیه ها
  5. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و چهار Posted in بیانیه ها
  6. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و سه Posted in بیانیه ها
  7. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و دو Posted in بیانیه ها
  8. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۴, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی و یک Posted in بیانیه ها
  9. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۴, ۱۳۸۸ بیانیه شماره سی Posted in بیانیه ها
  10. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۴, ۱۳۸۸ بیانیه شماره بیست و نه Posted in بیانیه ها

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »ابر برچسب ها