به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

هشتمین سالگرد درگذشت شاهدخت لیلا پهلوی

هشتمین سالگرد دوری از شاهدخت لیلای نازنین  را حضور شهبانوی و شهبانوان ” علیاحضرت فرح پهلوی

” و اعلیحضرت رضا شاه دوم و خاندان جلیل پهلوی ، و همچنین میهن پرستان راستین صمیمانه تسلیت

میگوئیم ، به امید روزی که پیکر پاک این عزیزان در غربت را بر دوش گرفته و به سرزمین مادریمان

بازگردانیم

پاینده ایران پادشاهی
ابر برچسب ها