به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

اساسنامه: هدفها و آرمانها

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

اهداف و آرمانها

اهدافِ این جنبش در ۵ اصل که موردِ توافقِ همگان میباشد، خلاصه میگردد که البته رسیدن به این اهداف از مسیری مشخص برخوردار است :

۱) استقرارِ آزادی در میهن ،

۲) حفظِ تمامیتِ ارضیِ میهن و یکپارچگیِ ملت ،

۳) تحققِ آخرین ارادهء شاهنشاهِ آریامهرد ،

۴) استقرارِ نظامِ شاهنشاهی در ایران ،

۵) دوباره به اهتزاز درآوردنِ پرچمِ سه رنگِ شیر و خورشید نشان در ایران .

۱) براندازیِ نظامِ غاصبِ جمهوریِ اسلامی و استقرارِ آزادی در میهن : ما براندازیِ رژیم را آرمان و هدفِ اصلی نمیدانیم، زیرا در اینصورت سرنگونی و چپاولِ نظامِ آینده از سوی فرصت طلبان و استقرارِ نظامِ خودکامه ای دیگر میتواند موجبِ بروزِ لکهء سیاهِ دیگری در دفترِ تاریخِ ایران شود، ازینرو هدفِ اصلی استقرارِ آزادی در میهن بوده و البته لازمهء آنرا سرنگونیِ بلا شرطِ نظامِ جمهوریِ اسلامی که همانا نجاتِ میهن از چنگال استبداد و ارتجاع مذهبیِ قرون وسطایی و بی الطبع از فقر و اعتیاد، نابودی هویت و شخصیت چندین هزار ساله ایران و ایرانیست دانسته و تنها راهِ رسیدن به این مهم را استقرارِ نظامِ شاهنشاهی که سمبلِ هویتِ ملی و کهنِ ایرانی نیز میباشد میدانیم .

( با توجه به اولویتِ ” استقرارِ آزادی در میهن ” جهتِ جلوگیری از چپاولِ آزادی پس از سرنگونیِ نظامِ جنایتکارِ جمهوریِ اسلامی توسطِ فرصت طلبان و استقرارِ حکومتِ جنایتکاری دیگر، ” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم ” اهدافی را تحتِ عنوانِ مرام و اصولِ اعتقاداتی ( اساسنامه ) برای دورانِ پس از سرنگونی در اختیار دارد و بدین ترتیب مبارزات و فعالیتهای خود را پس از سرنگونی نیز، تا استقرارِ کاملِ آزادی ادامه خواهد داد تا بدینگونه از دورانِ هرج و مرجِ ممکنِ پس از سرنگونی کاسته و یا آنرا غیر ممکن نموده و همچنین پس از سرنگونی، خود و جامعه را در مقابلِ موقعیتی قرار ندهد که رژیمِ جمهوریِ اسلامی سرنگون گردیده ولی هیچ برنامه ای برای پس از آن موجود نیست، چون معتقدیم که در آنزمان بیشترینِ خطرها از جمله تفرقه، جنگ داخلی، تجزیه، استقرارِ حکومتِ خودکامه ای دیگر و …. میتوانند میهن و ملت را تهدید نمایند .

۲) حفظِ تمامیتِ ارضیِ میهن و یکپارچگیِ ملت : جلوگیری از تجزیهء ایران، دگر آرمانِ این جنبش میباشد و ما معتقدیم که این امکان در صورتِ استقرارِ آزادی و برابری یکایکِ افراد از تیره های مختلفِ ایرانی در هر گوشه از ایران و همچنین ایجادِ امکانات و رفاهِ اجتماعی برای تمامیِ مناطق و استانهای ایران یکی از وظایفِ ملی بوده و از اولویتی خاص برخوردار میباشد و همچنین اعتقاد داریم که ایجادِ این احساسِ برابری میانِ تیره های متفاوتِ ایرانی، ملزم به توجهِ خاص به مناطقِ محروم و رشدِ رفاهِ اجتماعیِ این مناطق میباشد .

” جنبش ” معتقد به وجودِ ملتهای مختلف در سرزمینِ ایران نبوده، بلکه ایران را دارای یک ملتِ واحد دانسته و عاملِ همهء نارواییها و عدمِ برابری میانِ مناطقِ متفاوتِ ایران و تفاوتهای اجتماعی موجود را که منجر به خطرِ تجزیهء ایران گردیده اند، حکومتِ جمهوریِ اسلامی دانسته و اطمینان داریم که استقرارِ آزادی در میهن و برابری یکایکِ ایرانیان در همهء زمینه ها، مشکل گشای این معضلِ خطرناک خواهد بود .

۳) تحقق آخرین ارادهء شاهنشاه آریامهر نظر به اعتقاد و باورِ راسخِ این جنبش به نظام شاهنشاهی و گامهای مردم دوستانه و میهن پرستانهء پادشاهِ ایران، که میهن را با سرعتی بسیار بسوی تمدنِ بزرگ و ارزشهای پر ارجِ ایرانی میبردند، این جنبش نیز در ادامهء راهِ آن بزرگوار، آخرین اراده ایشان را مشی راهِ خود میداند.

۴) استقرار نظام شاهنشاهی در ایران : با در نظر داشتن موقعیت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، منطقه ای و …. و ضرورت در حفظِ ارزشهای ملی و فرهنگی و تاریخیِ چند هزار ساله، آلترناتیو پادشاهی، تنها آلترناتیوِ حکومتی برای ایران میباشد.

۵) دوباره به اهتزاز درآوردنِ پرچم سه رنگِ شیر و خورشید نشان : تنها پرچمی که علاوه بر هویتِ تاریخی، نشانگرِ ارزشهای ملیِ ایرانیان نیز میباشد، پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان است که باید به جایگاه بلندِ خود، برفراز سرزمینِ بزرگِ ایرانِ اهورایی به اهتزاز در آید .

==========================================================

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها