به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره سی و شش

لوگوی کوچک سازمان

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره۳۶، تاریخ ۳۰/۰۶/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———-

موضوع : بیانیه ( بمناسبتِ آغازِ سالِ تحصیلیِ ۲۵۶۸ )

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

سالی دیگر و آغازی دیگر

” جنبش سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم ” ، فرا رسیدنِ سالِ تحصیلیِ جدید را، بهانه ای قانونی برای دانش پژوهان و جوانانِ ایرانی در مدارس و دانشگاهها میداند ؛

بهانه ای موجه که نه رژیم میتواند جلودارِ آن باشد و نه مزدورانش میتوانند آنرا سرکوب کنند ؛

بهانه ای که هم ارضاء ِ فراگیریِ دانش میکند و هم میتواند صفوف را برای فریادهای آزادیخواهانهء ملی، منسجم تر و مستحکم تر کند ؛

آری، هر ساله با نزدیک شدن مهر ماه، چهار ستونِ پوسیدهء رژیم به لغزش در می آیند ؛

رژیمی که هم هراس از رشدِ علم و هم هراسِ از رشدِ اندیشهء آزادیخواهی در جامعه را دارد .

” جنبش سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم “، شروعِ سالِ تحصیلیِ ۲۵۶۸ را به فالِ نیک گرفته و اطمینان به هوشمندی ومیهن پرستیِ جوانان و همهء ایرانیان داریم .

خرسندی و تندرستیِ همهء عزیزانی که با شروعِ این سالِ تحصیلی، در مدارس و دانشگاهها حضور میابند را آرزو داشته و آرزوی پیروزی آنان و همهء ملتِ ایران را بر اهریمنِ حاکم بر سرزمینمان داریم .

با این آرزو که هر چه زودتر، با سرنگونیِ رژیمِ خودکامهء جمهوریِ جنایتکارِ اسلامی و استقرارِ آزادی در میهنمان ایران، خرافات در سرزمینمان زدوده و دانش و اندیشه، راهنمای آیندهء ایران و ایرانی باشد .

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی- مرکزی

fax : +1.818.4747474 , followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.com

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها