به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره چهل و هفت

لوگوی کوچک سازمان

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره : ۴۷ / تاریخ ۲۵/۱۰/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———-

موضوع : ۲۶ دیماه

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

شاه رفت و ایرانمان ویران و جولانگاهِ خونخواران شد ؛ فرهنگمان یغمای تازیان شد ؛ شکوهمان بازیچهء دستِ سیاه دلان شد ؛ ارزشهایمان پایمال بدستِ کور دلان شد ؛ ملتمان، امت و میهنمان پر از جوخه های مرگ و اعدام شد ؛ آزادیهایمان اسیر در پشتِ میله های زندان شد .

شاه با چشمانی پر از اشک میهن را ترک کرد، اشک نه بدلیلِ اینکه دیگر شاه نیست، چو او همیشه در قلبِ ما شاهِ شاهانست ، بلکه اشک به حالِ مردمی فریب خورده و برای میهنی که غرقه در خون خواهد شد .

و امروز همان مردمِ فریب خورده ، به حالِ خود و برای شاهِ خود اشک میریزند ؛

ولی امروز از که میتوان پوزش خواست ، چو او دیگر در میانِ ما نیست .

میهن پرستان هر ساله در چنین روزهایی و با به یاد آوردنِ خاطرهء تلخِ ترکِ وطن، مصمم تر برای مبارزه در راهِ استقرارِ آزادی در میهن میشوند .

” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاهِ دوم “، با تأثر و تأسف، خاطرهء آنروزی را که پدرِ ایران، در بسترِ بیماری و با چشمانی پر از اشک مجبور به ترکِ سرزمینِ مادریِ خود شدند را بیاد می آورد و سوگند یاد میکنیم که در راهِ آرزوهای وطن دوستانه و میهن پرستانهء شاهنشاهِ فقیدمان که همانا پیشرفتِ ایران بسوی تمدنی بزرگ بود ، گام برداشته و تا لحظهء تحققِ آن، مبارزه کنیم .

آری ، ۳۰ سال پیش، خورشیدِ آریایی غروب کرد و تاریکی و تنفر ، سرزمینِ اهوراییِ ما را فرا گرفت.

امروز ، طلوع و دوباره تابیدنِ خورشید ، به همتِ تمامیِ مبارزان و خروشِ ملتِ غیورمان نیازمند است .

ازینرو ” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروان نظام مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم” حمایتِ کاملِ خود را از فرزند برومند شاهنشاه خود اعلام نموده و خود را در این مسیر، از سربازانِ مبارزه با حکومتِ زور و استبدادِ اسلامیِ حاکم بر میهن در رکابِ رهبر و پرچمدارِ خود میدانیم و پاسخِ مثبتِ همهء آزادگان را یک ضرورتِ مبارزاتی، یک اولویتِ ملی و لازمهء پیروزی میدانیم .

شاه رفت ، جانشین ایشان را تنها نگذارید ، زیرا به همت و یاریِ یکایکِ شما نیاز دارد .

” جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم “

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

از سوی دفتر سیاسی مرکزی – شهریار فتحی

followersofthe_princeRP@yahoo.com

fax : +1-818-474-7474

www.rppiran.com

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها