به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بمناسبتِ آغازِ شاهنشاهیِ محمدرضا شاه بزرگ

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ  پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره۳۵، تاریخ ۲۵/۰۶/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———-

موضوع : بیانیه ( بمناسبتِ آغازِ شاهنشاهیِ محمدرضا شاه بزرگ )

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

خاطره ای دیگر، که عاشقانِ میهن را در تداومِ فرهنگِ کهن و پر افتخارشان مصمم تر میکند .

بیست و پنجم شهریور ماهِ ۲۵۰۰ شاهنشاهی، آغازی دیگر برای ایران بود .

در این روز که ۶۸سال از آن میگذرد، دورانِ شاهنشاهیِ  پر افتخارِ محمدرضا پهلوی- شاهنشاهِ ایران، آغاز گردید .

دورانی پر تلاطم، که روسها و انگلیسها از شمال و جنوب، میهنمان را موردِ تهاجم قرار دادند و رضا شاهِ بزرگ مجبور به ترکِ اجباری میهن به جزیرهء موریس شد .

در چنان دورانی، هجومِ نظامیانِ بیگانه به سرزمینمان، با اینکه ایران اعلامِ بیطرفی در جنگِ جهانیِ دوم نموده بود، خطرِ تجزیهء ایران را فراهم آورده بود .

در چنین موقعیتی، تنها یک میهن پرستِ اندیشمند میتوانست با درایتِ خود ، میهن را از خطرِ تجزیه بر حذر دارد و شروعِ شاهنشاهیِ محمدرضا پهلوی، سعادتی بود ملی ، که حافظِ مرزهای ایران گردید .

شاهِ جوان، در ادامه راهِ پدرِ بزرگوارشان، هرگونه خطری را به جان خرید و با توطئه های بیگانه در افتاد و تمامیتِ ارضی و استقلالِ میهن را حفظ نمود .

امروز پس از گذشتِ ۶۸ سال،“جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم” با تجدیدِ خاطر ، بمناسبتِ شروعِ فرخنده روزِ آغازِ شاهنشاهیِ آریامهر محمدرضا پهلوی، به جانشینِ قانونی و بر حقِ ایشان ” رضا شاه دوم ” و همهء ایرانیان شادباش میگوید .

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی- مرکزی

fax : +1.818.4747474 , followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.org
ابر برچسب ها