به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

فرخنده زادروز شهبانوی ایران زمین

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ  پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

فرخنده  زادروز بزرگ بانوی ایرانزمین، شهبانوی گرامی را خجسته میداریم و از درگاهِ ایزدِ یزدان، تندرستی و خرسندیِ شهبانو و خانوادهء گرام را آرزو داریم.

امید به آنکه هر چه زودتر در میهنی آزاد، شادبختیِ بیانِ شادباش نسیبمان گردد.

با احترام

پاینده ایران، جاوید شاه و آیینِ پرافتخارِ پادشاهی

از سوی دفترِ سیاسیِ مرکزی

fax : +1.818.4747474 ,

www.rppiran.org

followersofthe_princeRP@yahoo.comابر برچسب ها