به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

اکتبر ماهی پرشکوه برای ایرانیان

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ  پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره۳۸، تاریخ ۲۳/۰۷/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———- موضوع : ماه اکتبر

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

( پاییز یا بهاری دیگر ) – اکتبر، ماهی پر شکوه ؛

ماهِ زادروزِ شاهِ شاهان، هخامنشِ جهان، کوروشِ بزرگ ( ۲۹٫۱۰٫۰۰۰ ) ؛

ماهِ زادروزِ بزرگ پادشاهِ ایران ” محمدرضا شاهِ پهلوی ( ۲۶٫۱۰٫۱۹۱۹)” ؛

ماهِ زادروزِ شهبانوی گرانقدرِ ایرانزمین ( ۱۴٫۱۰٫۱۹۳۸) ؛

ماهِ زادروزِ رضا شاهِ دوم تداوم بخشِ فرهنگِ پر افتخار و منشِ پادشاهی ( ۳۱٫۱۰٫۱۹۶۰) ؛

ماهِ سالروزِ تاجگذاریِ پدرِ تاجدار ( ۲۶٫۱۰٫۱۹۶۸) ؛

” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاهِ دوم “ این فرخنده سالروزها و سالگردها  را گرامی داشته و به همهء عاشقانِ میهن شادباش میگوید .

ماهِ اکتبر ، ماهِ خاطره های شیرین ، ماهِ شادی و سربلندی و ماهِ افتخار به ایرانی بودن است ؛

هر ساله با فرارسیدنِ این ماه، خاطره های دورانِ زیبا و پرافتخاری را که ایران و ایرانی، گام بسوی تمدنِ بزرگ میگذاشت بیاد میآوریم ، خاطراتی که هم احساساتِ پاکِ نهفته در دلها را دوباره تازه میکنند و هم تأسف و تأثری عمیق، که چه بودیم و به کجا رسیدیم .

خاطراتی که خواسته و یا ناخواسته، اجبار در مقایسهء دو دوران میکنند :

- دورانِ نه چندان دورِ پر افتخارِ شاهنشاهی و – دورانِ ننگین و ذلت بارِ حاکمیت و رسالتِ شمشیر ؛

- دورانِ پیشرفت ، تمدن و رفاهِ اجتماعی و – دورانِ سقوط از بلندای تاریخ ؛

- دورانِ سرفرازیِ میهن و ملت و – دورانِ لگدمالیِ سرزمینِ مقدسمان و فرهنگِ بیگانهء امت پروری ؛

آری، مقایسهء این دو دوران، مقایسهء افتخار با انزجار میباشد و در این مقایسه، انتخاب برای ایرانیان و میهن پرستان چه آسان است .

” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهیِ رضا شاهِ دوم “، انتخابِ ملت را، انزجار از تهاجمِ سنتهای پوسیدهء قرونِ وسطایی میداند و در این راه، همیار و همگام با ملتِ آزاده و میهن پرستِ ایران میباشد و تا لحظهء تحققِ این آرزو که آرمانی ملیست، به مبارزه تا روزِ رهایی ادامه خواهیم داد .

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی- مرکزی

fax : +1.818.4747474 , followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.org


دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها