به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

جلسه عمومی در تاریخ شنبه دسامبر ۲۶ ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

Farzandane Kourosh MA

Enter Room

جلسه عمومی در تاریخ  شنبه دسامبر۲۶ ” ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

موضوع جلسه ،

۱ - مسائل سیاسی روز مربوط به ایرانزمین

۲ -  فوت آیت الله منتظری ، بهانه  وبرخورد ملت ایران به این منظور و درگیری با رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ، بیانیه اعلیحضرت رضا شاه دوم به مناسبت فوت آیت الله منتظری و عنوان حقایقی در مورد عملکرد ، بنیانگذاری رژیم جمهوری اسلامی و مشارکت این شخص با انقلاب ۵۷ همیاری و همکاری در جنایات و کشتار و چگونگی مخالفت اش با شرکا وهمنظرانش . همچنین بازتاب وسیع بیانیه اعلیحضرت در رسانهای حکومتی رژیم جمهوری اسلامی

بادرود

راستی ، پشتکار ، پیروزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همرزمان ؛ هم اندیشان و هم میهنان میرساند که : روزشنبه۲۶ دسامبر  ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

، جلسه عمومی با حضور اعضاء شورای عالی و شورای مرکزی و دیگر اعضاء جنبش  پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم برگزار خواهد شد ،

زمان روز  شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه  ۲۵۶۸ شاهنشاهی

مکان شاهراه اینترنتی پالتالک ، تالار گفتگوی ” ما فرزندان کوروش ” و ما فرزندان کوروش شماره ۲ “

MA FARZANDAN KOUROSH

Enter Room

ساعت شروع ۱۰٫۰۰ صبح بوقت لس آنجلس و غرب امریکا و کانادا

ساعت ۰۰ .۱ پس از نمیروزبوقت شرق امریکا و کانادا

ساعت ۷٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای غربی

ساعت ۸٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای شرقی

ساعت ۹٫۳۰ شامگاه بوقت ایرانزمین

برای اطلاعات  و راهنمائی در صورت لزوم به نشانی ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی  و یا شماره فکس در زیر تماس بگیرید

پاینده ایران ، جاوید شاه و آیین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی مرکزی

followersofthe_princeRP@yahoo.com

or fax—۸۱۸٫۴٫۷۴٫۷۴٫۷۴

http://www…rppiran.org/

وبسایت پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

followersofthe_princeRP@yahoo.com

“ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی ” شاخه اصلی

,برای مراجعه به تارنمای خبری این جنبش { خبرگزاری پادشاهی ایران } به لینک زیر مراجعه نمائید

www.rppirannews.com

Ma Farzandane Kourosh

Enter Room

Farzandane Kourosh MA

Ma Farzandane KouroshEnter Room

جلسه عمومی در تاریخ  شنبه دسامبر ۲۶ ” ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

موضوع جلسه ،

۱ - مسائل سیاسی روز مربوط به ایرانزمین

۲ -  فوت آیت الله منتظری ، بهانه  وبرخورد ملت ایران به این منظور و درگیری با رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ، بیانیه اعلیحضرت رضا شاه دوم به مناسبت فوت آیت الله منتظری و عنوان حقایقی در مورد عملکرد ، بنیانگذاری رژیم جمهوری اسلامی و مشارکت این شخص با انقلاب ۵۷ همیاری و همکاری در جنایات و کشتار و چگونگی مخالفت اش با شرکا وهمنظرانش . همچنین بازتاب وسیع بیانیه اعلیحضرت در رسانهای حکومتی رژیم جمهوری اسلامی

بادرود

راستی ، پشتکار ، پیروزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همرزمان ؛ هم اندیشان و هم میهنان میرساند که : روزشنبه۲۶ دسامبر  ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

، جلسه عمومی با حضور اعضاء شورای عالی و شورای مرکزی و دیگر اعضاء جنبش  پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم برگزار خواهد شد ،

زمان روز  شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه  ۲۵۶۸ شاهنشاهی

مکان شاهراه اینترنتی پالتالک ، تالار گفتگوی ” ما فرزندان کوروش ” و ما فرزندان کوروش شماره ۲ “

MA FARZANDAN KOUROSH

Ma Farzandane KouroshEnter Room

ساعت شروع ۱۰٫۰۰ صبح بوقت لس آنجلس و غرب امریکا و کانادا

ساعت ۰۰ .۱ پس از نمیروزبوقت شرق امریکا و کانادا

ساعت ۷٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای غربی

ساعت ۸٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای شرقی

ساعت ۹٫۳۰ شامگاه بوقت ایرانزمین

برای اطلاعات  و راهنمائی در صورت لزوم به نشانی ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی  و یا شماره فکس در زیر تماس بگیرید

پاینده ایران ، جاوید شاه و آیین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی مرکزی

followersofthe_princeRP@yahoo.com

or fax—۸۱۸٫۴٫۷۴٫۷۴٫۷۴

http://www…rppiran.org/

وبسایت پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

followersofthe_princeRP@yahoo.com

“ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی ” شاخه اصلی

,برای مراجعه به تارنمای خبری این جنبش { خبرگزاری پادشاهی ایران } به لینک زیر مراجعه نمائید

www.rppirannews.com

Ma Farzandane Kourosh

Ma Farzandane KouroshEnter Room

Farzandane Kourosh MA

Enter Room

جلسه عمومی در تاریخ شنبه دسامبر۲۶ ” ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

موضوع جلسه ،

۱ – مسائل سیاسی روز مربوط به ایرانزمین

۲ – فوت آیت الله منتظری ، بهانه وبرخورد ملت ایران به این منظور و درگیری با رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ، بیانیه اعلیحضرت رضا شاه دوم به مناسبت فوت آیت الله منتظری و عنوان حقایقی در مورد عملکرد ، بنیانگذاری رژیم جمهوری اسلامی و مشارکت این شخص با انقلاب ۵۷ همیاری و همکاری در جنایات و کشتار و چگونگی مخالفت اش با شرکا وهمنظرانش . همچنین بازتاب وسیع بیانیه اعلیحضرت در رسانهای حکومتی رژیم جمهوری اسلامی

بادرود

راستی ، پشتکار ، پیروزی

بدینوسیله به اطلاع کلیه همرزمان ؛ هم اندیشان و هم میهنان میرساند که : روزشنبه۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

، جلسه عمومی با حضور اعضاء شورای عالی و شورای مرکزی و دیگر اعضاء جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم برگزار خواهد شد ،

زمان روز شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی

مکان شاهراه اینترنتی پالتالک ، تالار گفتگوی ” ما فرزندان کوروش ” و ما فرزندان کوروش شماره ۲ ”

MA FARZANDAN KOUROSH

Enter Room

ساعت شروع ۱۰٫۰۰ صبح بوقت لس آنجلس و غرب امریکا و کانادا

ساعت ۰۰ .۱ پس از نمیروزبوقت شرق امریکا و کانادا

ساعت ۷٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای غربی

ساعت ۸٫۰۰ شامگاه بوقت اروپای شرقی

ساعت ۹٫۳۰ شامگاه بوقت ایرانزمین

برای اطلاعات و راهنمائی در صورت لزوم به نشانی ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی و یا شماره فکس در زیر تماس بگیرید

پاینده ایران ، جاوید شاه و آیین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی مرکزی

followersofthe_princeRP@yahoo.com

or fax—۸۱۸٫۴٫۷۴٫۷۴٫۷۴

http://www…rppiran.org/

وبسایت پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

followersofthe_princeRP@yahoo.com

“ایمیل آدرس دفتر سیاسی مرکزی ” شاخه اصلی

,برای مراجعه به تارنمای خبری این جنبش { خبرگزاری پادشاهی ایران } به لینک زیر مراجعه نمائید

www.rppirannews.com

Ma Farzandane Kourosh

Enter Room

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها